Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad juhtudel, mil Adduco OÜ (edaspidi: Adduco) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

Adducol on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ning täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Adducol on Kliendi e-mail olemas).

Milliseid Adduco veebilehti privaatsustingimused puudutavad?

www.adduco.ee ja alamlehed
www.adduco.ee/kandideeri-1
www.addcuo.ee/kolimis-spetsialist

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Adduco OÜ, registrikoodiga 11213839, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Leiva 3, 12618. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele selgitusi ja täiendavat teavet Adduco andmekaitseametnik. Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile info@adduco.ee.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Adduco töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Adduco eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Adduco kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev; Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Adduco  minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse; Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult; Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Adduco soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Adduco andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav; Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid; Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Adduco tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest). Adduco lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Adduco andmekaitseametniku käest (info@adduco.ee).

Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid

Adduco OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Adduco OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Adduco kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: Teenuste osutamiseks Kliendile (sh turundusteenus, väärtuspakkumine, turundusalane konsultatsioon, töötajate värbamine); Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientidega suhtluseks; Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile;

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Adducoandmekaitseametniku poole (info@adduco.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid: õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele; õigus nõuda andmete parandamist; õigus nõuda andmete kustutamist; õigus piirata isikuandmete töötlemist; õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; õigus nõusoleku tagasivõtmisele; õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Kui Klient on avaldanud soovi saada Adduco uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Adduco andmekaitseametniku e-posti aadressile info@adduco.ee.

Töödeldavad isikuandmed

Adduco töötleb alljärgnevaid isikuandmeid: Kliendi ees- ja perekonnanimi, vanus, telefoninumber, e-posti aadress, autojuhilubade olemasolu, Kliendile kuuluvate turunduslikud andmed, sugu; Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel);

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Adduco töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks. Adduco töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul, kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.

Isikuandmete säilitamine

Kliendi isikuandmeid säilitatakse: kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Adduco töötleb Kliendi isikuandmeid teenuse osutamisega seoses; kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Adduco töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega; tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Adduco OÜ töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks, värbamise eesmärgil.