Ladustamise üldtingimused


1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad Osaühingu Adduco (registrikood
11213839; edaspidi Ladustaja) ja kliendi (edaspidi Tellija) vahel veebilehe adduco.ee (edaspidi:
Veebileht) vahendusel või Tellija ja Ladustaja (edaspidi eraldi ka Pool ja koos Pooled)
vastastikkuste pakkumuste ja nõustumuste vahetamise teel sõlmitava ladustamislepingu (edaspidi
Leping) üldtingimused.

1.2. Lisaks käesolevatele Tingimustele kohalduvad Lepingule ka eritingimused (edaspidi
Eritingimused), mis moodustuvad sõltuvalt Tingimuste punktis 1.1 viidatud Lepingu sõlmimise
viisist kas:

1.2.1. Veebilehel Ladustaja kohta teatavaks tehtud andmetest, Tellija poolt tellimuse esitamisel
sisestatud andmetest (mh ladustamiseks üle antavate esemete väärtuse, gabariitide ja
ladustamisperioodi kohta) ning Veebilehel Tellija poolt sisestatud andmete alusel arvutatud
ladustamise fikseeritud kuutasust või

1.2.2. Tellija poolt aktsepteeritud Ladustaja poolt Tellijale esitatud pakkumuses avaldatud
andmetest.

1.3. Tingimuste ja Eritingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimusi.

1.4. Lepingu sõlmimisega annab Tellija Ladustajale Lepingus kokku lepitud ladustamisperioodiks
(edaspidi Ladustamisperiood) ladustamiseks esemed (edaspidi Esemed) ning kohustub maksma
nende ladustamise eest Ladustajale tasu.

1.5. Ladustaja on isikuandmete vastutav töötleja, Ladustaja edastab maksete teostamiseks vajalikud
isikuandmed volitatud töötlejale EveryPay AS.

1.6. Ladustaja võib Tingimusi igal ajal muuta, avaldades uued Tingimused Veebilehel ning teavitades
sellest tellijaid.

2. LADUSTAMISE TINGIMUSED

2.1. Ladustaja kohustub:

2.1.1. vastu võtma, maha laadima ning ladustama Tellija poolt üle antud Esemed Ladustaja
laopinnale (v.a Tingimuste punktis 2.3 nimetatud juhul) võimalikult ruumi kokkuhoidvalt,
tagades sealjuures Esemete turvalisuse ja säilimise;

2.1.2. Ladustama ja säilitama Esemeid Lepingu sõlmimisel teatavaks tehtud asukohas
Ladustamisperioodi jooksul;

2.1.3. tagama Esemete säilitamiseks laoruumis siseruumidele kohastes tingimustes (lao
temperatuur +10° kuni +20° kraadi);

2.1.4. tagama, et Esemed on laoruumis selgesti eristatav kolmandate isikute ladustatud varast;

2.1.5. tagama, et Esemed ei ole kättesaadavad kolmandatele isikutele, võttes selleks tarvitusele
vastavad abinõud, sh sissepääsu lukustamine, sisenevate isikute kontroll, tehniline valve;

2.1.6. tagama Tellijale tavapärasel tööajal võimaluse Esemed üle vaadata ning teha vajalikke
toiminguid eeldusel, et Tellija on eelnevalt ülevaatuseks sobiva aja kokku leppinud Ladustaja
esindajaga;

2.1.7. teavitama viivitamatult Tellijat, kui Ladustajal on alust arvata, et Esemed on hävimise või
kahjustumise ohus ning küsima vajadusel Tellijalt juhiseid Esemetega toimimise kohta;

2.1.8. mitte kasutama Esemeid ega andma neid kasutada ega hoiule kolmandale isikule, v.a. kui
Tellija on sellega nõustunud;

2.1.9. teavitama Tellijat viivitamatult talle teatavaks saanud Esemete kaotsiminekust või hävimisest;

2.1.10. väljastama Esemed osaliselt (Lepingu kehtivuse perioodil) või täies ulatuses (Lepingu
lõppemisel) eeldusel, et Tellija on täitnud Tingimuste punktis 3 nimetatud tasude tasumise
kohustused.

2.2. Tellija kohustub:

2.2.1. esitama Ladustaja poolt küsitava informatsiooni Esemete ladustamiseks;

2.2.2. tagama, et Esemete hulgas ei ole keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlikke,
kergestisüttivaid, plahvatusohtlikke, mürgiseid, söövitavaid, õigusaktidega keelatud (sh
narkootilisi ega toksilisi) aineid või esemeid, relvi, laskemoona, lõhkeaineid ega elusloomi;

2.2.3. Ladustaja ladustamiskohas viibides mitte kahjustama ega ohustama Ladustaja ja
kolmandate isikute vara;

2.3. Ladustaja kannab Esemete juhusliku kahjustumise ja hävimise riisikot alates Esemete enda
valdusesse võtmisest, mille Pooled fikseerivad vastava akti allkirjastamisega, kuni Tellijale
väljastamiseni.

3. LADUSTAMISE TASUD NING TASUMISE KORD

3.1. Tellija tasub Ladustajale vastavalt Lepingu tingimustele kas igakuist fikseeritud tasu (edaspidi
Fikseeritud Kuutasu), kui Leping on sõlmitud Veebilehe vahendusel, või muud tasu, mis on Tellija
ja Ladustaja vahel eraldi kokku lepitud.

3.2. Fikseeritud Kuutasuga Lepingu korral korral sõlmib Tellija Ladustaja poolt määratud
teenusepakkuja kaudu püsikorralduse Fikseeritud Kuutasu igakuiseks tasumiseks (edaspidi
Püsikorraldus). Selleks edastab Ladustaja Veebilehe kaudu lepingu sõlmimisel makseilingi,
millele klikkides sisestab klient oma maksekaardi andmed igakuiselt Fikseeritud Kuutasu
tasumiseks. Vastava Püsikorralduse puhul debiteeritakse Fikseeritud Kuutasu Tellija maksekaardilt
igakuiselt automaatselt ilma täiendava Tellija poolse tahteavalduseta.

3.3. Kui Lepingu kohaselt Tellija poolt Ladustajale makstav tasu ei ole Fikseeritud Kuutasu, siis tasub
Tellija Esemete ladustamise eest Ladustajale vastavalt Ladustaja poolt väljastatud arvetele ning
vastavalt Poolte vahel kokku lepitud tasude regulaarsusele ning arvete esitamise korrale.

3.4. Ladustamistasu võlgnevuse korral on Ladustajal õigus keelduda Esemete väljastamisest Tellijale.
Ladustamistasu mittetasumisel kahel järjestikusel makseperioodil ja/või Lepingu lõppemisel
Esemete eemaldamata jätmisel ladustamiskohast 30 päeva jooksul juhul, kui Tellija ei ole hiljemalt
7 päeva jooksul vastava teate saamisest Ladustaja vastavaid nõudeid rahuldanud, on Ladustajal
õigus rakendada võlaõigusseadusest tulenevalt pandiõigust ning rahuldada oma nõuded (sh
nõuete sissenõudmisega seotud kulud) Tellija vastu Esemete arvel (oma äranägemisel kas vara
avalikul enampakkumisel müügi teel või muul viisil), teatades sellest Tellijale 7 päeva ette.

4. POOLTE VASTUTUS

4.1. Ladustaja vastutab Esemete kaotsimineku (sh hävimise) või kahjustumise eest Esemete
ladustamisel. Ladustaja hüvitab Tellijale kogu otsese varalise kahju Esemete kaotsiminekul (sh
osalisel kaotsiminekul) või kahjustumisel, mis leiab aset alates Esemete enda valdusesse
võtmisest kuni Tellijale väljastamiseni ja vastava akti allkirjastamiseni.

4.2. Tellija hüvitab Lepingu rikkumisega Ladustajale tekitatud kahju täies ulatuses (sh Tingimuste
punktis 2.2 nimetatud kohustuste rikkumiste korral).

4.3. Tellija vastutab kokkulepitud tasu tasumisega viivitamise eest. Tasumisega viivitamisel on
Ladustajal õigus nõuda viivist 0,5% päevas tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva
eest.

4.4. Pooled vabanevad vastutusest teineteise ees, kui tõendavad, et Lepingu mittetäitmist või
mittenõuetekohast täitmist takistasid asjaolud, mida nad ei võinud ega pidanud ettenägema ja
ärahoidma (force majeure). Pooled on kohustatud võtma tarvitusele igakülgsed abinõud nimetatud

asjaoludest tulenevate kahjude vähendamiseks ning teavitama üksteist nimetatud asjaolude
esinemisest viivitamatult.

5. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE

5.1. Leping jõustub hetkest, mil ladustatavad asjad on Ladustaja valdusesse antud ja kehtib kuni
Ladustamisperioodi lõpuni või ennetähtaegse lõpetamiseni käesolevas Lepingus toodud alustel.
Fikseeritud Kuutasuga Lepingu jõustumise täiendav eeldus on lisaks Tellija poolt kehtiva
Püsikorralduse tegemine Fikseeritud Kuutasu tasumiseks vastavalt Tingimuste punktile 3.2 .

5.2. Tellijal on õigus Leping igal ajal ennetähtaegselt üles öelda teavitades sellest Ladustajat 30
kalendripäeva ette.

5.3. Füüsilisest isikust Tellijal, kes sõlmib Lepingu väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust, on õigus
Lepingust taganeda 14 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest, sellekohase avalduse esitamisel
Ladustaja elektronposti aadressile. Kuna Tellija annab Lepingu sõlmimisel võlaõigusseaduse §-le
53 lg 4 p 1 vastava kinnituse, et Esemete valduse loovutamisel Ladustajale enne 14-päevase
taganemisõiguse perioodi lõppu, loobub Tellija vastavast taganemisõigusest, ei kohaldu pärast
Esemete Ladustaja valdusesse andmist käesolevale Lepingule võlaõigusseaduse §-s 56
sätestatud tarbija taganemisõigus.

5.4. Kummalgi Poolel on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda teise Poole olulise rikkumise korral,
teavitades sellest teist Poolt elektronposti vahendusel ning andes rikkumise heastamiseks
täiendava tähtaja vähemalt 14 kalendripäeva. Erandina ei ole täiendava tähtaja andmine vajalik
ning Ladustajal on õigus Leping koheselt üles öelda järgmistel juhtudel:

5.4.1. kui ladustamiseks üle antavad Esemed ei vasta Lepingu sõlmimisel Tellija poolt teavitatud
andmetele (sh gabariitide osas) ning Pooled ei lepi kokku uutes Esemete tegelikele
andmetele vastavates Lepingu tingimustes;

5.4.2. Tellijal puudub Püsikorraldus Fikseeritud Kuutasu tasumiseks, kui vastavalt Lepingule
kohustub Tellija tasuma Fikseeritud Kuutasu;

5.4.3. Tellija on viivitanud mis tahes Lepingu alusel tasutava summa tasumisega vähemalt 30
päeva alates maksetähtajast või on Tellija olnud vastavate maksete tasumisega viivituses
osaliselt või täielikult üle 10 päeva vähemalt 3 korral eelneva 6 kuu pikkuse perioodi jooksul
või on Tellijal tekkinud võlgnevus nende maksete tasumisega vähemalt 2 maksele vastavas
ulatuses;

5.4.4. Tellija osutub maksejõuetuks, sh Tellijale nimetatakse ajutine pankrotihaldur või kuulutatakse
välja Tellija pankrot.

5.5. Lepingu lõppemisel kohustub Tellija Esemed ladustamiskohast eemaldama hiljemalt Lepingu
kehtivuse viimasel päeval. Pooled allkirjastavad akti Esemete Tellijale väljastamise kohta.
Sõltumata Lepingu lõppemisest, kohustub Tellija tasuma Esemete ladustamise eest vastavalt
Lepingule kuni Esemete väljastamise ning vastava akti allkirjastamiseni.

5.6. Ladustaja annab Lepingu lõppedes Tellijale üle Esemed seisundis, millises need olid Ladustajale
üleandmise hetkel, arvestades Esemete loomulikku kulumist/väärtuse vähenemist ladustamise
käigus.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele Lepingus
määratletud elektronposti aadresse kasutades.

6.2. Muudatustest Poolte kontaktandmetes (sh elektronposti aadressides) või esindajate osas
kohustuvad Pooled teisele Poolele teatama viivitamatult.

6.3. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad
vaidlusküsimused läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust
tulenevad vaidlusküsimused Eesti Vabariigi seaduste alusel Harju Maakohtus.

6.4. Tellijal, kes on tarbija, on oma õiguste rikkumise korral õigus pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitse
ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.